İSTEĞE BAĞLI STAJ ESASLARI

  1. Staj dönemi hafta içi çalışacak olanlar için 17 HAZİRAN 2019-17 TEMMUZ 2019 ve Cumartesi dâhil çalışacak olanlar için 17 HAZİRAN 2019-11 TEMMUZ 2019 tarih aralığıdır.
  2. Staj için gerekli evraklar, Yüksekokulumuzun öğrenci işlerinden alınacak olan staj dosyası, staj başvuru formu (2 adet), staj puantaj çizelgesi; ayrıca sosyal güvence bilgi formu, öğrenci kimliği fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisinden oluşmaktadır.
  3. Alınan 2 adet staj başvuru formu staj yapılacak kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra Yüksekokulumuz Staj Komisyonuna imzalatılmalıdır.
  4. Staj (isteğe bağlı) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılması zorunludur. Sigorta girişlerinin yapılabilmesi için yukarıda belirtilen evrakların (staj dosyası ve puantaj cetveli hariç) 24.05.2019 tarihine kadar iş akışına uygun olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
  5. Öğrencilerimiz, stajları süresince staj puantaj çizelgesini ve staj dosyasını imzalı ve kaşeli olarak staj yaptıkları işletmeye doldurtup, stajın bitimini takip eden bir hafta içinde yüksekokulumuza elden veya kargo ile teslim etmelidir. Bu formun takibi ve ulaştırılması İşletme sorumluluğunda olmayıp öğrencinin sorumluluğundadır.

ÖNEMLİ:

  • Staj yapılan kurumun onayı ve kaşesi olmayan puantaj cetvelleri, formlar ve staj dosyaları kabul edilmeyecektir.
  • Öğrenciler stajlarını Staj Başvuru Formunda belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Yüksekokulumuz sorumluluğunda değildir.
  • Yurt Dışında Staj sigorta girişinde düzenleme yapma olanağı bulunamadığından kabul edilmeyecektir.
  • Staj yapmak için başvurusunu yapan ancak staj yapmaktan vazgeçen öğrencilerin 10 Haziran 2019 tarihine kadar durumu dilekçe ile yüksekokulumuza bildirmeleri gerekmektedir.

STAJ BELGELERİ:

Eski Site